Algemeen

 • Bijna 4 jaar. Wat nu?

  Kennismakingsgesprekken
  Enkele weken voordat jullie kind 4 jaar wordt, ontvangen jullie van de leerkrachten een uitnodiging. Samen met jullie kind lopen we door de klas en bespreken we praktische zaken over school en spreken we een aantal dagen af wanneer jullie kind al een keer mag komen ‘wennen’ op school.  Bij dit gesprek kunnen, indien nodig, de intern begeleider en/of andere professionals aansluiten. Hoe beter de overdracht en samenwerking, hoe gemakkelijker een peuter de stap van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool kan maken. Wij werken hierin dan ook nauw samen met de peuterspeelzaal en kinderopvang. Ook plannen we een intakegesprek waarbij we samen het aanmeldformulier bespreken.

  Stroomt je kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op jullie kind.

  Overgang peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar groep 1
  Voor de overgang van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de basisschool is een overdrachtsformulier ontwikkeld. Hierin wordt beschreven hoe een kind zich op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf heeft ontwikkeld. Het is voor ons fijn om te weten wat een kind leuk vindt en waarin het extra aandacht nodig heeft. Bij de start in groep 1 verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders komen deze onderwerpen dan ook aan de orde.

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren jullie over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van jullie kind. Wij stellen het ook erg op prijs als jullie ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact.

  Oudergesprekken
  In de tweede/derde schoolweek zijn er kennismakingsgesprekken met ouders en leerkrachten. Hierbij zijn jullie als ouders degene die vertellen wie jullie kind is.

  De groepen 1 tot en met 8 krijgen in februari/maart en aan het einde van het schooljaar een rapport. Daarna volgen oudergesprekken. Het eindrapport is met facultatieve gesprekken.

  Informatieavond groep 3 en 8
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders van groep 3 en 8 een uitnodiging voor een informatieavond. Daar horen jullie alles over de algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

  Ouderapp
  Via de ouderapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Merlepost
  Maandelijks ontvangen jullie van de leerkracht(en) van de groep een nieuwsbrief via de ouderapp/mail. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Eten en drinken

  ’s Morgens eten we rond 10.30 uur fruit. Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen we op school. Het is niet de bedoeling dat de kinderen dan koek of snoep meenemen.

  Het fruit, brood en drinken nemen de kinderen mee in een rugzak. De rugzak hangt aan de kapstok en als we gaan eten, dan nemen we deze tas mee naar de klas.

 • Verjaardagen

  Is je kind jarig? Dan mag hij of zij uiteraard trakteren. Een kleine, gezonde traktatie heeft daarbij onze voorkeur. Bij verjaardagen van leerkrachten zorgt de klassenouder voor een attentie namens de groep.

 • Vertrouwenspersoon

  Onze interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk aanspreekbaar voor zowel ouders als kinderen. Wat doet de interne vertrouwenspersoon:

  • luisteren naar de klacht
  • informatie geven over de klachtenprocedure
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
  • contact houden met de leerling/ouder

  Binnen onze school zijn zowel Annerie Bouwmans (annerie.bouwmans@eenbes.nl) als Germa Camp (germa.camp@eenbes.nl) intern vertrouwenspersoon.

   

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan, dat bestaat uit leden die gekozen worden uit ouders en personeel van de school. Voor bepaalde besluiten met betrekking tot onze school heeft de schooldirectie, instemming, dan wel advies nodig van de MR. Bij het nemen van andere besluiten door het bestuur heeft de MR het recht om adviezen te geven. De MR biedt de mogelijkheid tot direct contact en overleg tussen vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en bestuur. Tevens houdt de MR zich bezig met onderwerpen die het beleid van de school aangaan.

  Wat is de MR?
  De MR is de spreekbuis van ouders en leerkrachten naar de schooldirectie. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata staan in de schoolgids. De MR van alle scholen die onder het Eenbes bestuur vallen, kiezen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.

  De MR Leden:
  Oudergeleding:

  • Wilke Maas (voorzitter)
  • Rolf van Breda (vicevoorzitter)
  • Inge Luijben (lid)

  Teamgeleding:

  • Margot Janssen (lid)
  • Anouk van Loo (lid)
  • Kim Giepmans (lid)
 • Ouderraad

  Basisschool Merlebos beschikt ook over een ouderraad. De ouderraad vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Ze vertegenwoordigen de ouders en dragen, in samenwerking met de leerkrachten, bij aan de voorbereiding en uitvoering van diverse schoolactiviteiten waarbij ouders betrokken zijn. Dit zijn activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, schoolreisjes, sport- en speldag, Merlemert enzovoorts. Om deze activiteiten zo leuk en gezellig mogelijk te maken, vraagt de ouderraad bij de start van het schooljaar een ouderbijdrage van de ouders. Van deze ouderbijdrage worden uitstapjes, versnaperingen en materialen betaald. Alles wordt dus besteedt ten gunste van de kinderen. Hoe hoog de ouderbijdrage is, staat in de brief die je ieder jaar bij aanvang van het schooljaar ontvangt. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en voor iedere ouder(s)/verzorger(s) toegankelijk.  

  De samenstelling van de ouderraad ziet er dit schooljaar als volgt uit;

  • Linsey Snoeijen (voorzitter)
  • Sabine Slikker (penningmeester)
  • Debora Stas (secretaris)
  • Moniek Reiling
  • Marieke van Geloven
  • Nancy Veldman
  • Audrey Bouten
  • Eveline van de Moosdijk
  • Inge van Mulken
  • Lonneke van Horrik
  • Sandra van Lierop
  • Sanne Vrienten

  Wil je meer weten over de ouderraad? Spreek één van ons aan of mail naar merlebos.ouderraad@gmail.com.

   

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  We starten met een inloop voor alle kinderen. Om 8.25 uur gaat de eerste zoemer. De kinderen mogen alvast naar binnen gaan. De leerkrachten van groep 1 t/m 4 staan bij de buitendeur om de kinderen te ontvangen. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 zijn in de klas aanwezig. Om 8.30 uur gaat de tweede zoemer en beginnen de lessen.

  Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 uur. Woensdag en vrijdag van  8.30 tot 12.30 uur.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze (10.15 uur tot 10.30 uur), als tussen de middag (12.15 uur tot 12.30 uur) spelen alle groepen samen buiten en wordt er door meerdere leerkrachten gesurveilleerd. Zij zijn zichtbaar door het dragen van een groen Merleboshesje. Voor of na de pauzes wordt er 15 tot 30 minuten (bouwafhankelijk) gegeten in de klas, samen met een leerkracht.

  Gym
  Op maandag en woensdag gymmen de groepen 3 t/m 8 in gymzaal De Pompenmaker. Op maandag gymmen de groepen 1/2 ook in de Pompenmaker en de rest van de week maken zij gebruik van onze eigen speelzaal.

  De gymlessen worden gegeven door de groepsleerkrachten en door een vakdocent.

 • Vakanties

  Herfstvakantie 21-10-2024 t/m 25-10-2024
  Kerstvakantie 23-12-2024 t/m 03-01-2025
  Carnavalsvakantie 03-03-2025 t/m 07-03-2025
  Tweede Paasdag 21-04-2025
  Meivakantie 21-04-2025 t/m 02-05-2025
  Hemelvaart 29-05-2025 t/m 30-05-2025
  Tweede Pinksterdag 09-06-2025
  Zomervakantie 7-07-2025 t/m 15-08-2025

 • Studiedagen

  maandag 26 augustus 2024
  maandag 07 oktober 2024
  vrijdag 01 november 2024
  vrijdag 06 december 2024
  dinsdag 18 februari 2025
  donderdag 27 maart 2025
  dinsdag 06 mei 2025
  vrijdag 20 juni 2025
  vrijdag 07 juli 2025

Downloads