Kwaliteit

Op Merlebos werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden,  bekwame medewerkers, een goed leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van onze kwaliteit.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de twee jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2019. Leerlingen geven onze school een 8,2. Daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan ons zijn toegekend

 

  2019 2017
Medewerkers geven een: 8,1 7,9
Ouders geven een:  7,6 7,5
Leerlingen geven een:  8,2 8,3

  

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Eindtoets groep 8

Met ingang van schooljaar 2018-2019 maken we gebruik van ROUTE 8 als eindtoets. Daarvoor namen we de Cito Eindtoets af. 

  2019 2018 2017
Landelijk gemiddelde  204 534,9 535,2
Schoolscore 206,5 536,8 538,7

In schooljaar 2019-2020 is de toets komen te vervallen i.v.m. coronacrisis.

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

 

 

 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. We baseren dit advies op ons beeld van de persoonlijkheid van uw kinden de resultaten gedurendede acht basisschooljaren. Het resultaat op de Eindtoets is hierop een aanvullend gegeven. We volgen de leerlingen nauwgezet en vormen zo een goed beeld van hun mogelijkheden. Onze schooladviezen worden door ouders en leerlingen als passend ervaren. In het derde jaar van het voortgezet onderwijs volgt 95% van onze oud-leerlingen nog het type onderwijs dat wij adviseerden of zelfs hoger en behaalt daar goede resultaten.

 

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Aantal schoolverlaters  31 25 23
VMBO-leerlingen 5 = 16% 5 = 20% 6 = 26%
VMBO-T-leerlingen/HAVO 19 = 61% 7 = 28% 7 = 30%
HAVO/VWO-leerlingen 7 =23% 13 = 52% 10 =44%

 

 

 

 

Kwaliteitsverbetering 

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

 

  • Opbrengstgericht werken: m.n. rekenen en woordenschat;

  • Passend onderwijs;

  • Leerlijnen;
  • Keuze van een nieuwe methode voor voorbereidend lezen/taal/rekenen, engels en verkeer ;

  • Borgen van het werken met groepsplannen;

  • Samenwerking met de kinderopvang en de peuterspeelzaal;

  • Opbouwen van een samenwerkingsstructuur met de drie Eenbesscholen in Heeze.

 

Ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie.