Kwaliteit

Op Merlebos werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden,  bekwame medewerkers, een goed leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van onze kwaliteit.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de twee jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2015. Leerlingen geven onze school een 7,8. Daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan ons zijn toegekend

 

  2015 2013
Medewerkers geven een: 8,1 7,8
Ouders geven een:  7,4 7,5
Leerlingen geven een:  7,8 8,5

  

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2016 2015 2014
Landelijk gemiddelde  534,5 534,8 536,3
Schoolscore 539,2 535,5 534,7

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. We baseren dit advies op ons beeld van de persoonlijkheid van uw kinden de resultaten gedurendede acht basisschooljaren. Het resultaat op de Cito-Eindtoets is hierop een aanvullend gegeven. We volgen de leerlingen nauwgezet en vormen zo een goed beeld van hun mogelijkheden. Onze schooladviezen worden door ouders en leerlingen als passend ervaren. In het derde jaar van het voortgezet onderwijs volgt 95% van onze oud-leerlingen nog het type onderwijs dat wij adviseerden of zelfs hoger en behaalt daar goede resultaten.

 

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2015-2016 2014-2015 2013-2014
Aantal schoolverlaters  39 34 39
VMBO-leerlingen 8% = 3 26% = 9 15% = 6
VMBO-T-leerlingen 56% = 22 33% = 11 15% = 6
HAVO/VWO-leerlingen 36% = 14 41% = 14 70% = 27

 

In schooljaar 2012-2013 hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door met hen in gesprek te gaan over de punten die zij nog willen leren.

 

Kwaliteitsverbetering 

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

 

  • Opbrengstgericht werken: m.n. rekenen en woordenschat;

  • Passend onderwijs;

  • Keuze van een nieuwe methode voor voorbereidend lezen/taal/rekenen, natuurkunde, verkeer en sociale vorming;

  • Borgen van het werken met groepsplannen;

  • Samenwerking met de kinderopvang en de peuterspeelzaal;

  • Opbouwen van een samenwerkingsstructuur met de drie Eenbesscholen in Heeze.

 

Ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie.