Ons onderwijs

Voelt uw kind zich thuis bij ons? Dan begint het leren.

 

Ons onderwijs daagt uw kind uit op zijn eigen niveau; we houden rekening met verschillen in de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Dat doen we in dialoog met uw kind, met u en met collega's.

 

Leerlingen zijn actief betrokken bij hun leerproces. We laten de lessen aansluiten bij hun leefwereld én we verwerken de actualiteit in het leerstofaanbod. Uw kind wordt uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken. Dat doen we onder andere met moderne methodes. 

Basisvaardigheden (lezen, taal, schrijven, rekenen)

Kleuters leren spelenderwijs. In deze groepen doet uw kind voorbereidende oefeningen. Voor taalactiviteiten maken we gebruik van projecten van Kleuteruniversiteit, voor rekenen van Alles Telt en projecten van Kleuteruniversiteit en voor schrijven van Schrijfdans en internet. Voor een goede ontwikkeling van de kleuters is de interactie tussen school en thuis erg belangrijk.

 

In groep 3 beginnen we met het aanvankelijk lees- en taalonderwijs (Veilig Leren Lezen). Vanaf groep 4 krijgt het technisch lezen een vervolg met de methode Estafette. Er wordt in groep 4 gestart met het onderwijs in begrijpend lezen. Vanaf groep 4 werken de kinderen met de taalmethode Taal Actief. In het taal- en leesonderwijs werken we in toenemende mate met leerlijnen. Hiermee sluiten we nauw aan op de onderwijsbehoefte van de kinderen. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de schrijf-methode Pennenstreken.

In groep 1 t/m 8 maken de kinderen m.b.v. de methode Stepping Stones kennis met de Engelse taal.

In het rekenonderwijs worden rekenproblemen aangeboden in voor kinderen herkenbare situaties uit hun dagelijks leven. Op deze manier leren ze optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook leren ze werken met tabellen en grafieken en maken ze kennis met het metrieke stelsel. We werken met de methode Alles Telt.

 

 

 

Zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde)

De kinderen leren Nederland, Europa en de werelddelen kennen. Ook leren ze de geschiedenis van ons land. In het vak natuurkunde maken de kinderen kennis met de planten- en dierenwereld, het eigen lichaam en de niet-levende natuur. We maken gebruik van de methoden Argus Clou (aardrijkskunde), Tijdzaken (geschiedenis) en Natuurzaken (natuurkunde).

Sociale redzaamheid waaronder verkeer

Bij het verkeersonderwijs ligt de nadruk op het aanleren van een goede verkeersmentaliteit. We maken gebruik van de methode Wijzer! Verkeer. Groep 7 neemt dit schooljaar deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Het Brabants Verkeersveiligheids Label van onze school staat garant voor een verkeersveilige school waar goed verkeersonderwijs wordt gegeven.

 

Leefstijl is een methode die kinderen bewust maakt van hun eigen gedrag en die hen leert zichzelf en anderen te waarderen. Samenwerking met de ouders is belangrijk. Samenleven en participeren in de samenleving zijn belangrijke doelen bij burgerschapsvorming. Wij besteden hier aandacht aan bij o.a. Leefstijl, Wij, een Klasse Klas!, Rots en Water, geschiedenis en staatsinrichting, projecten en cultuureducatie.

Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding

We ontwikkelen de creativiteit van de kinderen en laten ze kennis maken met verschillende materialen en technieken. Tijdens de lessen techniek leren de kinderen al doende om een oplossing te vinden voor een aantal technische problemen. In de groepen 1 t/m 4 wordt het creativiteits- en techniekprogramma aangeboden in de eigen groep. In de groepen 5 t/m 8 in een circuitmodel met een groepsdoorbrekende samenstelling. Voor cultuureducatie volgen we een vierjaarlijks programma. Elk jaar besteden we extra aandacht aan één van de gebieden muziek, theater/dans/drama, multimedia of beeldende kunst. De cultuureducatie wordt gecoördineerd door de Interne Cultuurcoördinatoren en ondersteund door het Kunstencentrum in Weert.

In de gymlessen wordt de leerkracht ondersteund door een sportconsulent. De motoriek van de kinderen wordt verder ontwikkeld en de kinderen ervaren hoe fijn het is om sportief bezig te zijn.

Godsdienst

Het vak godsdienst richt zich op het bevorderen van een persoonlijk geloof van de leerlingen. Het katholieke karakter van de school blijkt uit: het vak godsdienst op het lesrooster, het gebruik van de methode Trefwoord, de Kerstviering en de Paasactiviteit. De voorbereiding op de Communie in groep 4 en het Vormsel in groep 7 en groep 8 vindt plaats buiten lestijd. De school stelt wel materialen en ruimte ter beschikking voor de voorbereiding.