Zorg voor de ontwikkeling

Elk kind dat extra onderwijsondersteuning nodig heeft, kan erop rekenen dat wij bieden wat in ons vermogen ligt. Dat doen we zo veel mogelijk in de eigen klas. We zorgen voor een goede afstemming tussen de intern begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners.

 

Om aan te sluiten op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, volgen we hun ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van:

  • Cito Leerlingvolgsysteem (LVS) in groep 2 t/m 8

Citotoetsen van het LVS worden gedurende het schooljaar twee keer afgenomen; in januari en in mei/juni. De resultaten van deze toetsen worden door de intern begeleiders op individueel en op groepsniveau met elke groepsleerkracht besproken. Dit vindt plaats in groeps- en leerlingenbesprekingen. In overleg wordt bepaald op welke gebieden individuele leerlingen en de groep als geheel extra ondersteuning nodig hebben. De acties die hieruit voortvloeien worden vastgelegd in een verslag en groeps- en/of individuele plannen. Daarnaast worden de resultaten op schoolniveau besproken tijdens teamvergaderingen. De acties die daaruit voortvloeien worden vastgelegd in de zelfevaluaties tussenopbrengsten en eindopbrengsten. 
  • Cito Entreetoets in groep 7

Door de Cito Entreetoets worden de individuele prestaties van de kinderen op objectieve wijze in kaart gebracht. Het resultaat heeft een voorspellende waarde voor het resultaat van de eindtoets in groep 8. Zo nodig wordt naar aanleiding hiervan, na overleg met ouders, leerkracht en/of intern begeleider, actie ondernomen.

  • Cito Eindtoets in groep 8

Door een eindtoets worden de individuele leerprestaties van de kinderen op objectieve wijze in kaart gebracht.

  • ZIEN

Naast de toetsen van Cito maken we in de groepen 1 t/m 8 gebruik van het observatie-instrument ZIEN. Aan de hand van dit observatie-instrument worden de kinderen gevolgd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In de groepen 1 en 2 worden de kinderen met behulp van ‘Leerlijnen’ gevolgd op het gebied van rekenen, taal en motoriek.

Zorgteam

Het zorgteam komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar. De leden van het zorgteam zijn: de intern begeleiders, de schoolmaatschappelijk werker, de sociaal verpleegkundige en een deskundige van het Expertisecentrum van Eenbes Basisonderwijs. Het zorgteam wordt indien nodig aangevuld met leerkrachten, ouders en/of directie.

School Ondersteunings Profiel

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Met passend onderwijs en groepsplannen zorgen wij dat uw kind onderwijs op maat krijgt. In ons school ondersteunings profiel hebben wij in kaart gebracht welke extra ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden.