Zorg voor de ontwikkeling

Elk kind dat extra onderwijsondersteuning nodig heeft, kan erop rekenen dat wij bieden wat in ons vermogen ligt. Dat doen we zo veel mogelijk in de eigen klas. We zorgen voor een goede afstemming tussen de intern begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners.

 

Om aan te sluiten op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, volgen we hun ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van:

  • Cito Leerlingvolgsysteem (LVS) in groep 1 t/m 8

Met schoolonafhankelijke toetsen meten we 2 keer per jaar de prestaties bij taal, lezen, spelling en rekenen. De resultaten worden besproken op individueel, groeps- en schoolniveau.

  • Pravoo Leerlingvolgsysteem (LVS) in groep 1 en 2

Met dit observatie-instrument volgen we de kinderen in groep 1 en 2 nauwkeurig.

  • Eggo+ in groep 3 t/m 8

Met dit observatie-instrument volgen we nauwkeurig de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in groep 3  t/m 8.

  • Cito Entreetoets en SAQI in groep 7

De Cito Entreetoets brengt de individuele prestaties van kinderen objectief in kaart. De SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) geeft informatie over hun welbevinden.

  • Cito Eindtoets, NIO, NPV-J, PMT-K in groep 8

De Cito Eindtoets brengt de individuele leerprestaties van kinderen objectief in kaart. Daarnaast kijken we in groep 8 naar de mogelijkheden die de kinderen hebben. De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), PMT-K (Prestatie en Motivatie Test voor Kinderen) en de NPV-J (Nederlandse PersoonlijkheidsVragenlijst Junior) geven informatie over hun mogelijkheden en hun welbevinden.

Zorgteam

Het zorgteam komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar. De leden van het zorgteam zijn: de intern begeleiders, de schoolmaatschappelijk werker, de sociaal verpleegkundige en een deskundige van het Expertisecentrum van Eenbes Basisonderwijs. Het zorgteam wordt indien nodig aangevuld met leerkrachten, ouders en/of directie.

Schoolondersteuningsprofiel

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Met passend onderwijs en groepsplannen zorgen wij dat uw kind onderwijs op maat krijgt. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht welke extra ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden. Dit profiel kunt u inzien op school of opvragen bij de intern begeleiders.