Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school of onderwijsinstelling heeft een medezeggenschapsraad (MR). Die is betrokken bij het beleid van de school. De MR is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Zij dient instemming of advies te geven bij alle belangrijke aspecten die de school betreft. De directie legt deze aspecten altijd aan ons voor, zodat die daarop binnen afzienbare tijd kan reageren. Ook kan de MR op eigen initiatief de directie adviseren.

U kunt rechtstreeks vragen of problemen voorleggen aan onze MR via mrmerlebos AT eenbes DOT nl

 

Rechten:

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht
    De directie moet de MR  tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht
    De directie moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR, bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe leerkracht.
  • Instemmingsrecht
    Voor bepaalde besluiten van de directie is instemming nodig, bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Taken:

De taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn vastgelegd, deels in de wet en deels in een reglement. De taken zijn divers.
Voorbeelden van onderwerpen die besproken kunnen worden:
- Personeelsformatieplan
- Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang
- Arbo-beleid
- Vaststelling/wijziging van het Schoolplan
- Vaststelling/wijziging van de Schoolgids
- Wijziging schooltijden 
- Uitbouwen van het Educatief Centrum

 

Samenstelling:

In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de raad. Op onze school bestaat de MR uit zes leden: 3 teamleden en 3 ouders. De MR kiest uit de leden een voorzitter en secretaris.  De zittingstermijn is 3 jaar, zij kunnen zich daarna weer opnieuw herkiesbaar stellen. Het lidmaatschap eindigt automatisch zodra het jongste kind de basisschool verlaat. De directie woont de vergaderingen bij als adviseur. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u aan bij de secretaris van de MR.

 

Vergaderdata:

 

donderdag 1 november 18.30u

maandag 17 december 18.30u

maandag 25 februari 18.30u

donderdag 4 april 18.30u

donderdag 23 mei 18.30u

maandag 17 juni 18.30u

 

 

Link naar notulen van de MR

Link naar de agenda van de MR

Jaarverslag 2017-2018

 

Leden:

 

Dit jaar bestaat de MR uit de volgende leden:

Voorzitter: Karen Hansson (ouder)

Secretaris: Chelly Baggerman (ouder)

Ralf van de Moosdijk  (ouder)

Anouk van Loo, Igna Verberne en Saskia Meershoek (namens het team)