Ouderbetrokkenheid

We informeren u over belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook op prijs als u ons ook van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind.

 

Wij houden op diverse manieren contact met u:

Info-avond

Op de derde maandag van het schooljaar is de informatieavond. U maakt dan kennis met de leerkracht(en) van uw kind en de gehanteerde lesmethodes en -middelen. Ook ontvangt u in een algemeen gedeelte informatie over de werkwijze van de school.

Overgang peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar groep 1

Voor de overgang van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de basisschool is een overdrachtsformulier ontwikkeld. Hierin wordt beschreven hoe een kind zich op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf heeft ontwikkeld. Het is voor de leerkracht van de basisschool prettig om te weten wat een kind leuk vindt en waarin het extra aandacht nodig heeft. Bij de start in groep 1 verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders komen deze onderwerpen dan ook aan de orde.

Kennismakingsgesprek

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht(en) van de nieuwe groep, de ouders en het kind. Tijdens dit gesprek wordt praktische informatie over school en kind uitgewisseld, maakt uw kind kennis met de leerkracht(en) en wordt afgesproken welke dagdelen uw kind inloopt. Bij dit gesprek kunnen, indien nodig, de intern begeleider en/of andere professionals aansluiten. Hoe beter de overdracht en samenwerking, hoe gemakkelijker een peuter de stap van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool kan maken. Wij werken hierin dan ook nauw samen met de peuterspeelzaal en kinderopvang van Norlandia die in hetzelfde gebouw gehuisvest is. Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

Oudergesprekken

In oktober/november worden in alle groepen ouder(vertel)gesprekken gevoerd waarin uw kind als persoon centraal staat. Ook in februari worden voor alle groepen oudergesprekken gepland. In de kleutergroepen wordt de ontwikkeling van het kind besproken; in de groepen 3 t/m 8 wordt gesproken n.a.v. het eerste rapport. Op het einde van het schooljaar wordt een derde avond gepland waar, op initiatief van ouders of leerkrachten, gesprekken plaatsvinden.

Nieuwsbrieven

Op de laatste woensdag van de maand verschijnt onze digitale nieuwsbrief ‘de Merlepost’. Deze staat ook op onze website. Daarnaast ontvangt u van de groep van uw kind(eren) regelmatig een nieuwsbrief van de groepsleerkracht(en).

Website

Naast informatie over onze school vindt u hier het meest recente nieuws.

Facebook

Basisschool Merlebos heeft een eigen Facebook-pagina. De bedoeling van deze pagina is om korte sfeerimpressies te geven en aankondigingen te doen. 

Basisschool App

Vanaf januari 2019 maken we gebruik van de Basisschool App. De communicatie verloopt hoofdzakelijk via deze app. Ook vindt u hier veel informatie over de school en foto's van activiteiten.