Ouderbetrokkenheid

We informeren u over belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook op prijs als u ons ook van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind.

 

Wij houden op diverse manieren contact met u:

Info-avond

Op de derde maandag van het schooljaar is de informatieavond. U maakt dan kennis met de leerkracht van uw kind en de gehanteerde lesmethodes en -middelen.

Informatiegesprek met rondleiding

We vinden het belangrijk om ouders vanaf de start goed te informeren, hen de sfeer te laten proeven en te laten zien hoe het onderwijs er bij ons op school in de praktijk uit ziet. Voordat leerlingen worden ingeschreven bestaat de mogelijkheid om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren met de directeur, gevolgd door een rondleiding.

Intakegesprek

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht(en) van de nieuwe groep, u en uw kind. Tijdens dit gesprek wordt informatie over de school en uw kind uitgewisseld, maakt uw kind kennis met de leerkracht(en) en wordt afgesproken welke dagdelen uw kind inloopt. 

Oudergesprekken

In november en maart worden voor de kleutergroepen oudergesprekken gevoerd rond de ontwikkeling van het kind. In de groepen 3 t/m 8 wordt gesproken n.a.v. het rapport. Op het einde van het schooljaar wordt een derde avond gepland waar, op initiatief van ouders of leerkrachten, gesprekken plaatsvinden.

Groepsouderavonden

groep 4 voorbereiding op de Eerste Communie
groep 8 voorbereiding op het Vormsel

Merlepost

Om de twee à drie weken verschijnt op woensdag onze digitale nieuwsbrief ‘de Merlepost’. Deze staat ook op de website van de school.

Website

De foto’s en publicaties op onze website en facebookpagina zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.