Ouderraad

De Oudervereniging – vertegenwoordigd door ouders die zitting nemen in de Ouderraad (OR) - komt op voor de belangen van de kinderen op de Merlebos. Ze bevordert de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen school en ouders en organiseert, begeleidt en ondersteunt activiteiten die op school plaatsvinden.

Activiteiten

De OR zorgt samen met het team voor onder meer de sinterklaas‐ en kerstviering, carnaval, de paasviering, koningsdag en de Merlemert (eens per twee jaar). Deze festiviteiten zijn ondergebracht in verschillende commissies en de commissieleden regelen - in overleg met school - alles omtrent de activiteit: het idee, de uitvoering, eventuele inzet van extra hulp, boodschappen enzovoort. Uiteraard rekening houdend met het vastgestelde budget.

Klassenouders

Daarnaast zijn de ouders van de Ouderraad actief als klassenouder en ondersteunen ze de leerkracht bij activiteiten specifiek voor een of meerdere klassen. Deze rol kan desgewenst ook door een ouder die geen lid is van de OR opgepakt worden. Voor deze klassenouders is er vanuit de OR altijd een vast aanspreekpunt om op terug te vallen.

Structuur

Leden van de OR nemen voor een periode van vier jaar zitting, hierna treden ze af of stellen ze zich herkiesbaar. De zittingstermijn kan met 4 jaar verlengd worden. Verder heeft de OR een eigen bestuur en komt ze gemiddeld 7 maal per jaar bijeen voor een vergadering. Bij elke vergadering is een afvaardiging uit het team aanwezig. De 2de vergadering van het schooljaar wordt voorafgegaan door de (openbare) jaarvergadering. In deze vergadering legt de OR verantwoording af over de (school)jaarrekening.

Hulpouders

Helpt u mee? Voor diverse activiteiten zijn vaak hulpouders nodig. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind opgeven als u een handje wilt helpen. De leerlingen en leerkrachten zijn u hier dankbaar voor!